en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1118 z 12. januára 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú podmienky, za ktorých kolégiá dohľadu vykonávajú svoje úlohy
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

EUR-Lex

Charakter dokumentu