en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1651 zo 17. mája 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na účely merania osobitnej likvidity investičných spoločností podľa článku 42 ods. 6 uvedenej smernice
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 23. 8. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu