en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1668 z 25. mája 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje meranie rizík alebo prvkov rizík, ktoré nie sú kryté alebo dostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje stanovenými v tretej a štvrtej časti nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2019/2033, a orientačné kvalitatívne ukazovatele pre sumy dodatočných vlastných zdrojov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 8. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu