en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2175 zo 7. júla 2023, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa podrobnejšie špecifikujú požiadavky na ponechanie si rizika pre originátorov, sponzorov, pôvodných veriteľov a správcov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 18. 10. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu