en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2222 zo 14. júla 2023 o predĺžení prechodného obdobia, ktoré je stanovené pre referenčné hodnoty tretích krajín v článku 51 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 23. 10. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu