en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/363 z 31. októbra 2022 ktorým sa menia a opravujú regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2022/1288, pokiaľ ide o obsah a prezentáciu informácií v súvislosti so zverejňovaním informácií v predzmluvných dokumentoch a pravidelných správach o finančných produktoch, ktorými sa investuje do environmentálne udržateľných hospodárskych činností
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 17. 2. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu