en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/450 z 25. novembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje poradie, v ktorom majú centrálne protistrany vyplácať náhrady uvedené v článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/23, maximálny počet rokov, počas ktorých majú tieto centrálne protistrany používať časť svojich ročných ziskov na takéto platby držiteľom nástrojov, ktorými sa uznáva nárok na ich budúce zisky, a maximálna časť týchto ziskov, ktorá sa má použiť na tieto platby
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 3. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu