en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/840 z 25. novembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje metodika výpočtu a zachovania dodatočnej sumy predfinancovaných účelových vlastných zdrojov, ktorá sa má použiť v súlade s článkom 9 ods. 14 uvedeného nariadenia
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 21. 4. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu