en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/945 zo 17. januára 2023, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/583, pokiaľ ide o určité požiadavky na transparentnosť uplatniteľné na transakcie s nekapitálovými nástrojmi
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 16. 5. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Článok 1 ods. 2, 4, 5 a 7 sa uplatňujú od 1. januára 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu