en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/896 z 5. decembra 2023, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti a pre peňažné prostriedky sprostredkovateľov poistenia, zaistenia a doplnkového poistenia
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 9. októbra 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu