en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/911 z 15. decembra 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú informácie, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcovských spoločností a podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 25. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od 25. júna 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu