en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 382/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre zverejňovanie dodatkov k prospektu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 15. 4. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).