en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1991 z 25. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 11. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. marca 2018. Článok 10 ods. 2 až 6 a článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 345/2013 v znení tohto nariadenia a článok 11 ods. 2 až 6 a článok 14 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 346/2013 v znení tohto nariadenia sa neuplatňujú na existujúcich správcov v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu a kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania existujúcimi k 1. marcu 2018 počas doby trvania týchto fondov stanovenej k uvedenému dňu. Takýto správcovia zabezpečia, aby mohli kedykoľvek preukázať dostatok vlastných zdrojov na udržanie prevádzkovej kontinuity.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. 

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.