en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 2. Uplatňuje sa od 26. júna 2021. 3. Bez ohľadu na odsek 2 sa: a) článok 63 body 2 a 3 uplatňuje od 26. marca 2020, b) článok 62 bod 30 uplatňuje od 25. decembra 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Konsolidované znenie

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.