en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda platnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od 10. marca 2021. Odchylne od odseku 2 tohto článku sa však článok 4 ods. 6 a 7, článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 5, článok 10 ods. 2, článok 11 ods. 4 a článok 13 ods. 2 sa uplatňujú od 29. decembra 2019 a článok 11 ods. 1 až 3 sa uplatňuje od 1. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex (vrátane aktuálneho konsolidovaného znenia)