en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch nezúčtovaných centrálnou protistranou, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 28. 5. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti s týmito výnimkami: a) ustanovenia uvedené v článku 1 bodoch 10 a 11 tohto nariadenia týkajúce sa článku 38 ods. 6 a 7 a článku 39 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa uplatňujú od 18. decembra 2019; b) ustanovenia uvedené v článku 1 bode 7 písm. b) tohto nariadenia týkajúce sa článku 9 ods. 1a až 1d nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa uplatňujú od 18. júna 2020; c) ustanovenia uvedené v článku 1 bode 2 písm. b) a bode 20 tohto nariadenia týkajúce sa článku 4 ods. 3a a článku 78 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa uplatňujú od 18. júna 2021.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov vrátane aktuálneho konsolidovaného znenia

 

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.