en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 2. Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 30. decembra 2024. 3. Odchylne od odseku 2 sa hlavy III a IV uplatňujú od 30. júna 2024. 4. Odchylne od odsekov 2 a 3 tohto článku sa článok 2 ods. 5, článok 3 ods. 2, článok 6 ods. 11 a 12, článok 14 ods. 1 druhý pododsek, článok 17 ods. 8, článok 18 ods. 6 a 7, článok 19 ods. 10 a 11, článok 21 ods. 3, článok 22 ods. 6 a 7, článok 31 ods. 5, článok 32 ods. 5, článok 34 ods. 13, článok 35 ods. 6, článok 36 ods. 4, článok 38 ods. 5, článok 42 ods. 4, článok 43 ods. 11, článok 45 ods. 7 a 8, článok 46 ods. 6, článok 47 ods. 5, článok 51 ods. 10 a 15, článok 60 ods. 13 a 14, článok 61 ods. 3, článok 62 ods. 5 a 6, článok 63 ods. 11, článok 66 ods. 6, článok 68 ods. 10, článok 71 ods. 5, článok 72 ods. 5, článok 76 ods. 16, článok 81 ods. 15, článok 82 ods. 2, článok 84 ods. 4, článok 88 ods. 4, článok 92 ods. 2 a 3, článok 95 ods. 10 a 11, článok 96 ods. 3, článok 97 ods. 1, článok 103 ods. 8, článok 104 ods. 8, článok 105 ods. 7, článok 107 ods. 3 a 4, článok 109 ods. 8 a článok 119 ods. 8, článok 134 ods. 10, článok 137 ods. 3 a článok 139 uplatňujú od 29. júna 2023.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu