en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631 z 22. novembra 2023 o európskych zelených dlhopisoch a voliteľnom zverejňovaní informácií pri dlhopisoch uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné a pri dlhopisoch viazaných na udržateľnosť
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 11. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 2. Toto nariadenie sa uplatňuje od 21. decembra 2024. 3. Odchylne od odseku 2 tohto článku sa článok 20, článok 21 ods. 4, článok 23 ods. 6 a 7, článok 24 ods. 2, článok 26 ods. 3, článok 27 ods. 2, článok 28 ods. 3, článok 29 ods. 4, článok 30 ods. 3, článok 31 ods. 4, článok 33 ods. 7, článok 42 ods. 9, článok 46 ods. 6 a 7, článok 49 ods. 1, 2 a 3, článok 63 ods. 10, článok 66 ods. 3 a články 68, 69 a 70 uplatňujú od 20. decembra 2023. 4. Odchylne od odseku 2 tohto článku sa článok 40, článok 42 ods. 1 až 8 a článok 43 uplatňujú od 21. júna 2026. 5. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s článkami 45 a 49 do 21. decembra 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu