en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/606 z 15. marca 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa investičných politík a podmienok výkonu činnosti európskych dlhodobých investičných fondov a rozsahu oprávnených investičných aktív, požiadavky na zloženie a diverzifikáciu portfólia a vypožičiavanie hotovosti a iné pravidlá fondov
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 10. januára 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

ELTIF, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2015/760 uplatniteľnými pred 10. januárom 2024 a ktoré spĺňajú uvedené ustanovenia, sa považujú za ELTIF, ktoré sú v súlade s týmto nariadením do 11. januára 2029. ELTIF, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2015/760 uplatniteľnými pred 10. januárom 2024 a ktoré spĺňajú uvedené ustanovenia a ktoré nezískavajú dodatočný kapitál, sa považujú za ELTIF, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Bez ohľadu na tretí pododsek, ELTIF, ktorému bolo udelené povolenie pred 10. januárom 2024, sa môže rozhodnúť, že bude podliehať tomuto nariadeniu za predpokladu, že to oznámi príslušnému orgánu pre ELTIF.

EUR-Lex

Charakter dokumentu