en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/791 z 28. februára 2024, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaných informačných systémov, optimalizáciu obchodovacích povinností a zákaz prijímania platby za tok pokynov
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu