en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY(EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 29. 6. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2018. Bez ohľadu na druhý odsek tohto článku článok 3 ods. 2, článok 5 ods. 5, článok 11 ods. 5, článok 13 ods. 3, článok 15 ods. 6, článok 16 ods. 5, článok 20 [s výnimkou odseku 6 písm. b)], článok 21 a článok 23, článok 25 ods. 8, článok 25 ods. 9, článok 26 ods. 5, článok 27 ods. 3, článok 30 ods. 5, článok 32 ods. 9, článok 33 ods. 7, článok 34 ods. 8, článok 46, článok 47 ods. 3 a článok 51 ods. 6 sa uplatňujú od 30. júna 2016. Bez ohľadu na druhý odsek tohto článku sa článok 56 uplatňuje od 3. júla 2016.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.