en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1375/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide medzinárodný účtovný štandard 39
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 12. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty.