en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2578 z 22. decembra 2022, ktorým sa zavádza mechanizmus korekcie trhu na ochranu občanov Únie a hospodárstva pred nadmerne vysokými cenami
Autor Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 29. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2023. Uplatňuje sa od toho istého dňa počas obdobia jedného roka. 2. Článok 4 sa uplatňuje od 15. februára 2023. 3. Článok 8 ods. 2 sa uplatňuje od 1. januára 2023. 4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na: a) zmluvy o derivátoch TTF uzavreté pred 1. februárom 2023; b) nákup a predaj derivátov TTF s cieľom kompenzovať alebo znížiť objem zmlúv o derivátoch TTF uzavretých pred 1. februárom 2023; c) nákup a predaj derivátov TTF ako súčasť postupu riadenia zlyhania CCP vrátane mimoburzových (OTC) obchodov registrovaných regulovaným trhom na účely zúčtovania.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu