en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 11. 2. 2003
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobudne účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je adresovaná členským štátom. Uplatňuje sa od 11. februára 2003.

Konsolidované znenie smernice

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty