en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.

Konsolidované znenie

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.