en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.
Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty