en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 10. marca 2022 č. ESMA70-151-3374 SK o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia centrálnych protistrán orgánmi dohľadu podľa článku 21 EMIR
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 10. 3. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 11. mája 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on common procedures and methodologies on supervisory review and evaluation process of CCPs under Article 21 of EMIR

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.