en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 2. augusta 2021 č. ESMA34-45-1272 SK o marketingových oznámeniach podľa nariadenia o cezhraničnej distribúcii fondov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 8. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po 6 mesiacoch od dátumu zverejnenia usmernení na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines of 2 August 2021 No ESMA34-45-1272 on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.