en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 28. marca 2019 č. ESMA70-151-1350SK - Usmernenia o výpočte pozície archívmi obchodných údajov podľa EMIR
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 28. 3. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 3. decembra 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 28 March 2019 No ESMA70-151-1350 – Guidelines on position calculation by Trade Repositories under EMIR

Tieto usmernenia sa rušia od 29. apríla 2024 a nahradia sa Usmerneniami ESMA z 1. marca 2024 č. ESMA12-2121844265-3255 o výpočte pozície podľa nariadenia EMIR Refit, ktoré sa budú uplatňovať od 28. októbra 2024, pričom sa stanoví šesťmesačné prechodné obdobie.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.