en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia (revidované) z 21. februára 2023 č. EBA/GL/2023/02 k metódam výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ, ktorými sa zrušujú a nahrádzajú usmernenia EBA/GL/2015/10
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 21. 2. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 03.11.2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines (revised) of 21 February 2023 No. EBA/GL/2023/02 on methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU repealing and replacing Guidelines EBA/GL/2015/10