en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA z 27. mája 2014 č. JC/2014/43 - Spoločné usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA)
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 25. 8. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 27.10.2014
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint Guidelines for complaints-handling for the securities (ESMA) and banking (EBA) sectors

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 a článku 56 pododseku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).