en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 22. septembra 2015 č. EBA/GL/2015/10 - Usmernenia k metódam výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 22. 9. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány a určené orgány majú vykonávať tieto usmernenia tak, že ich zahrnú do svojich procesov a postupov dohľadu do konca roka 2015. Od tohto dátumu sa príspevky vyberané systémami ochrany vkladov majú riadiť týmito usmerneniami. Ak však príslušné orgány v súlade s článkom 20 ods. 1 tretím pododsekom smernice 2014/49/EÚ zistia, že systém ochrany vkladov zatiaľ nie je schopný dosiahnuť súlad s článkom 13 smernice 2014/49/EÚ do 3. júla 2015, tieto usmernenia sa majú uplatniť do novej lehoty stanovenej týmito orgánmi, v každom prípade však najneskôr do 31. mája 2016.