en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 13. augusta 2013 č. ESMA/2013/611 - Usmernenia o hlavných pojmoch smernice o správcoch AIF
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 13. 8. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on key concepts of the AIFMD

Charakter dokumentu
: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.