en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 29. júna 2021 č. ESMA34-49-291 SK k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 29. 6. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 30.08.2021
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on stress tests scenarious under Article 28 of the MMF Regulation

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.