en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Usmernenie ESMA zo 17. januára 2017 č. ESMA/2016/1480 – Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu - Informácie týkajúce sa trhov s komoditnými derivátmi alebo súvisiacich spotových trhov na účely vymedzenia pojmu dôverných informácií o komoditných derivátoch
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 17. 1. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú 2 mesiace po uverejnení prekladu do úradných jazykov Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: MAR Guidelines – Information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.