en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2014 z 11. novembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a vzory pri predkladaní informácií orgánu dohľadu nad skupinou a pri výmene informácií medzi orgánmi dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 12. 11. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.&nbspUplatňuje sa od 2. decembra 2015.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).