en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/200 z 15. februára 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie ukazovateľa finančnej páky pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 16. 2. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).