en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/523 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a vzor pre oznamovanie a zverejňovanie transakcií manažérov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 4. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 3. júla 2016.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).