en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/824 z 25. mája 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o obsah a formát opisu fungovania multilaterálnych obchodných systémov a organizovaných obchodných systémov a oznámenia Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 26. 5. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je uvedený v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).