en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/959 zo 17. mája 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy týkajúce sa skúmania trhu, pokiaľ ide o systémy a vzorové oznámenia, ktoré majú používať účastníci trhu zverejňujúci informácie a formát záznamov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 17. 6. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 3. júla 2016.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).