en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/105 z 19. októbra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1247/2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 21. 1. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. novembra 2017, s výnimkou článku 1 ods. 5, ktorý sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).

Korigendum k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/105 z 19. októbra 2016