en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1110 z 22. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy udeľovania povolení pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a súvisiacich oznámení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 23. 6. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 3. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Doplňujúce informácie: Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).