en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1158 z 29. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a spôsoby výmeny informácií príslušných orgánov s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy podľa článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 6. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).