en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/394 z 11. novembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre povolenie, preskúmanie a hodnotenie centrálnych depozitárov cenných papierov, pre spoluprácu medzi orgánmi domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu, pre konzultácie s orgánmi zapojenými do udeľovania povolenia na poskytovanie vedľajších služieb bankového typu, pre prístup týkajúci sa centrálnych depozitárov cenných papierov, ako aj pokiaľ ide o formát záznamov, ktoré majú byť uchovávané centrálnymi depozitármi cenných papierov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Článok 11 ods. 1 sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti delegovaných aktov prijatých Komisiou podľa článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, podľa toho, čo nastane neskôr.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).