en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/981 zo 7. júna 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre konzultácie s inými príslušnými orgánmi pred udelením povolenia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 6. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 3. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).