en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/292 z 26. februára 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na výmenu informácií a pomoc medzi príslušnými orgánmi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 2. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).