en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/708  zo 17. apríla 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzor, ktorý majú používať správcovia fondov peňažného trhu pri podávaní správ príslušným orgánom, ako je stanovené v článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 15. 5. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa od 21. júla 2018.  

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).