en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1285 z 30. júla 2019,ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 30. júna 2019 do 29. septembra 2019 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 7. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 30. júna 2019.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).