en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2102 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2452, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií použitých na výpočet úpravy na zohľadnenie kapacity odložených daní absorbovať straty
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Uplatňuje sa od 1. januára 2020
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2102&from=EN