en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2103 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2450, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií orgánom
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2103&from=EN